คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปิยะมาส ทองดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วีรภัทร สีทำมา
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชนะชัย รักอู่
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุขฤทัย เชิดชูมาลัยกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ยศนนท์ ศรีนาราง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. อินทิรา เรือนงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศราวุธ กุดแยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนัยพร แสนสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กรวลัย ตาเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. จิราภา มีชูพร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สถาพร โพธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ตรีรัตน์ ใบเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พัชร นามภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นพรัตน์ ลอยพูน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภัสสร ฤทธิ์กระจาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3