คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพชร ผลชี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813240559
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 056871792
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเชาว์วัฒน์ ขนฺติโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0806883593
ชื่อ-นามสกุล : นายหลุย เหรียญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872046555
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร โรงอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862098354
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมียน สีรวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0857344690
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ จันทันโอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895650815
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล หยวกวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898572282
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกรณ์ เลอวงค์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0898174759
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพันธ์ โพธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0622701181
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ดีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0819625180
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวียน โรงอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898583102
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ยิ้มน่วม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0831662934
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เอกปัชชา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู
เบอร์โทร : 0812800972