กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร โคตรศรี
ครูผู้ช่วย