กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร
ครู คศ.1

นางสาวภัทราทิพย์ ธงวาส
ครู คศ.1

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร โคตรศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสุพัดชา เมาเกตุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ