กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร
ครู คศ.2

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร โคตรศรี
ครูผู้ช่วย