กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี โรงอ่อน
ครูอัตราจ้าง