กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์
ครู คศ.1