กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสรร ภูมิสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวอังศุมาลิน อินทุแสง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยนาฎ ปั้นนาค
ครูผู้ช่วย