กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสกสรร ภูมิสัตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอังศุมาลิน อินทุแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปิยนาฎ ปั้นนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3