กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา สระทองแยง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย เพ็ชรนิล
ครูอัตราจ้าง