กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา สระทองแยง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายนพพล ไชยปัญหา
ครูผู้ช่วย