กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนพพล ไชยปัญหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายปัญญา สระทองแยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5