กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นางสาวรัตนา สูนบ้านกรวย
ครูผู้ช่วย