กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา สูนบ้านกรวย
ครู คศ.1