กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ครู คศ.3

นางสาวดวงพร จิตรตระกูชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณสุดา สิชฌรังษี
ครู คศ.1

นายรฐนนท์ พรหมรำไพวงศ์
ครูผู้ช่วย