กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรฐนนท์ พรหมรำไพวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 090-9343988
อีเมล์ : lada_oad@hotmail.com