กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวดวงพร จิตรตระกูชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณสุดา สิชฌรังษี
ครู คศ.1