กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัณฑิยา ครุฑมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรพรรณ วุฒิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1