กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปาริฉัตร ไชยลาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายดำรงค์ พลอยพันธ์
ครู คศ.3

นายมานพ ขันเอีย
ครูผู้ช่วย