กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาค
ครูพี่เลี้ยง