กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณา ประกอบศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางจันทร์ทิพย์ พลอยพันธ์
ครู คศ.3

นางเรณู ปุ้มตะมะ
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาค
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาววราภรณ์ เกตุยิ้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ