กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3