กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู ปุ้มตะมะ
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาค
ครูพี่เลี้ยง