คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวชุติมา กันสุ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสายฝน จันทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวโชติกา ประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2