ปฐมวัย

นางสาวชุติมา กันสุ่ม
ครู คศ.2 หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางสายฝน จันทา
ครู คศ.1

นางสาวโชติกา ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์วิมล บุญเหลือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวน้ำทิพย์ น้ำจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ