คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ เอกปัชชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0616857148
อีเมล์ : dithapaphat111@hotmail.com

นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล
หัวหน้างานงบประมาณ