ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เสือมหันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ค. 2483 - 26 เม.ย. 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ธนกาญจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบานเย็น ทาเอื้อ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2509 - 17 พ.ค. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเปลว ผลชี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร อ่อนกลม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ต.ค. 2540 - 7 ม.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ฤทธิ์บำรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ม.ค. 2543 - 10 พ.ย. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เอกปัชชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาพร สิทธิพรหม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :