มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.69 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการตรวจสอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.92 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.79 KB