คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดหนองตางู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือครูโรงเรียนวัดหนองตางู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB