พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
พันธกิจ ( Mission)
1.  จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.  พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
6.  พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.  ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน