ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563