ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 563,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 745,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 625,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 2,207,000
เพิ่มเติม..